تست هوش اجتماعی به همراه تفسیر نتیجه آن (تست آنلاین)

به گزارش سرگرمی های محبوب، خبرنگاران | سرویس روانشناسی - هوش اجتماعی یکی از انواع هوش های 9گانه است و به مهارت های برقراری ارتباط موثر در ما یاری می نماید. مصداق هوش اجتماعی در زندگی روزمره ما رفتار ما با اطرافیان است. اینکه بدانیم بهترین عکس العمل در مقابل رفتار ها و سخنان دیگران چیست، اینکه بتوانیم بخوبی رشته سخن را در دست بگیریم و دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم، اینکه بخوبی متوجه منظورشان بشویم یا درکشان کنیم همه به میزان هوش اجتماعی ما برمی شود. از نظر من و بسیاری نویسندگان هوش اجتماعی می تواند حتی از هوش آکادمیک هم مهمتر باشد. چون تا حد زیادی صندلی شما را در اجتماع مشخص می نماید. تست هوش اجتماعی زیر برای اندازه گیری هوش اجتماعی تان به شما یاری شایانی خواهد نمود.

تست هوش اجتماعی به همراه تفسیر نتیجه آن (تست آنلاین)

تست آنلاین هوش هیجانی

⇓⇓⇓

تست هوش اجتماعی (سوالات به صورت تشریحی)

در این تست شما باید رفتار، افکار و نظرات خود را ارزیابی کنید و میزان موافقت یا مخالفت خود را نسبت به آن ها بیان کنید:

1- من می توانم رفتار دیگران را پیش بینی کنم.

 • کاملاً موافقم (7 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (6 امتیاز)
 • کمی موافقم (5 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (3 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (2 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (1 امتیاز)

2- من از این که کار های من بر احساسات دیگران چه تأثیری می گذارد، آگاهی دارم.

 • کاملاً موافقم (7 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (6 امتیاز)
 • کمی موافقم (5 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (3 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (2 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (1 امتیاز)

3- من احساسات دیگران را درک می کنم.

 • کاملاً موافقم (7 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (6 امتیاز)
 • کمی موافقم (5 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (3 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (2 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (1 امتیاز)

4- من خواسته های دیگران را متوجه می شوم.

 • کاملاً موافقم (7 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (6 امتیاز)
 • کمی موافقم (5 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (3 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (2 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (1 امتیاز)

5- من بدون این که دیگران چیزی بگویند، اغلب می توانم آن چه را که انجام می دهند درک کنم.

 • کاملاً موافقم (7 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (6 امتیاز)
 • کمی موافقم (5 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (3 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (2 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (1 امتیاز)

6- من می توانم پیش بینی کنم که دیگران به رفتار من چه واکنشی نشان خواهند داد.

 • کاملاً موافقم (7 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (6 امتیاز)
 • کمی موافقم (5 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (3 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (2 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (1 امتیاز)

7- من اغلب می توانم منظور دیگران را از چهره و رفتار هایشان درک کنم.

 • کاملاً موافقم (7 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (6 امتیاز)
 • کمی موافقم (5 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (3 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (2 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (1 امتیاز)

8- من اغلب احساس می کنم که نمی توانم انتخاب های دیگران را به راحتی درک کنم.

 • کاملاً موافقم (1 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (2 امتیاز)
 • کمی موافقم (3 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (5 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (6 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (7 امتیاز)

9- دیگران اغلب با کار هایی که انجام می دهند، مرا متعجب می نمایند.

 • کاملاً موافقم (1 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (2 امتیاز)
 • کمی موافقم (3 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (5 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (6 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (7 امتیاز)

10- دیگران از دست من خشمگین می شوند، بدون این که من دلیل آن را بفهمم.

 • کاملاً موافقم (1 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (2 امتیاز)
 • کمی موافقم (3 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (5 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (6 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (7 امتیاز)

11- من دیگران را غیر قابل پیش بینی می دانم.

 • کاملاً موافقم (1 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (2 امتیاز)
 • کمی موافقم (3 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (5 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (6 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (7 امتیاز)

12- من اغلب بدون این که متوجه باشم به دیگران صدمه می زنم.

 • کاملاً موافقم (1 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (2 امتیاز)
 • کمی موافقم (3 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (5 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (6 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (7 امتیاز)

13- من اغلب از واکنش هایی که دیگران به کار های من نشان می دهند، متعجب می شوم.

 • کاملاً موافقم (1 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (2 امتیاز)
 • کمی موافقم (3 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (5 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (6 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (7 امتیاز)

14- من اغلب نسبت به افرادی که نمی شناسم، احساس اطمینان ندارم.

 • کاملاً موافقم (1 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (2 امتیاز)
 • کمی موافقم (3 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (5 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (6 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (7 امتیاز)

15- من به آسانی خود را با موقعیت های اجتماعی هماهنگ می کنم.

 • کاملاً موافقم (7 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (6 امتیاز)
 • کمی موافقم (5 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (3 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (2 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (1 امتیاز)

16- من در ورود به موقعیت های جدید و دیدار با افراد نا آشنا خوب عمل می کنم.

 • کاملاً موافقم (7 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (6 امتیاز)
 • کمی موافقم (5 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (3 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (2 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (1 امتیاز)

17- برایم سخت است که با دیگران کنار بیایم.

 • کاملاً موافقم (1 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (2 امتیاز)
 • کمی موافقم (3 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (5 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (6 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (7 امتیاز)

18- خیلی وقت می برد که من دیگران را به خوبی بشناسم.

 • کاملاً موافقم (1 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (2 امتیاز)
 • کمی موافقم (3 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (5 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (6 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (7 امتیاز)

19- در داشتن ارتباط خوب با افراد جدید توانا هستم.

 • کاملاً موافقم (7 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (6 امتیاز)
 • کمی موافقم (5 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (3 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (2 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (1 امتیاز)

20- من عموماَ در پیدا کردن موضوعات خوب برای صحبت کردن، مشکل دارم.

 • کاملاً موافقم (1 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (2 امتیاز)
 • کمی موافقم (3 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (5 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (6 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (7 امتیاز)

21- عموماَ وقتی که دیگران افکار مرا می شنوند، خشمگین و عصبی می شوند.

 • کاملاً موافقم (1 امتیاز)
 • تا حدی موافقم (2 امتیاز)
 • کمی موافقم (3 امتیاز)
 • نظری ندارم (4 امتیاز)
 • کمی مخالفم (5 امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (6 امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (7 امتیاز)

نحوه محاسبه نمره: پس از پاسخ به همه سوالات، با توجه به امتیازی که در مقابل هر گزینه پاسخ وجود دارد، امتیازات خود را با هم جمع کنید و نمره کل خود را به دست آورید. دامنه نمرات از 21 تا 147 است.

تفسیر امتیاز تست هوش اجتماعی

هر چقدر نمره شما به 21 نزدیک تر باشد، هوش اجتماعی شما کمتر است و هر چقدر نمره شما به 147 نزدیک تر باشد، هوش اجتماعی قوی تری دارید. این پرسشنامه دارای 3 خرده مقیاس پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی است.

پردازش اطلاعات اجتماعی

دامنه این خرده مقیاس بین 8 تا 56 است. هر چقدر که نمره شما به 56 نزدیک تر باشد، توانایی پردازش اطلاعات اجتماعی شما بالاتر بوده و برعکس.

این خرده مقیاس شامل توانایی درک و فهم و پیش بینی رفتار و احساسات دیگران می شود و توانایی فهم پیغام های کلامی و غیر کلامی در روابط انسانی، درک پیغام های پنهانی و همچنین پیغام های آشکار را می سنجد.

آگاهی اجتماعی

دامنه این خرده مقیاس بین 7 تا 49 است. هر چقدر که نمره شما به 49 نزدیک تر باشد، میزان آگاهی اجتماعی شما بالاتر بوده و برعکس.

تاکید این خرده مقیاس بی آگاهی یا شگفت زدگی نسبت به رویداد ها در موقعیت های اجتماعی را در مقابل توانایی پیش بینی موقعیت ها مورد تاکید قرار می دهد و توانایی فعالانه رفتار کردن مطابق با موقعیت، زمان و مکان را اندازه می گیرد.

مهارت های اجتماعی

دامنه این خرده مقیاس بین 6 تا 42 است. هر چقدر که نمره شما به 42 نزدیک تر باشد، میزان مهارت های اجتماعی شما بالاتر بوده و برعکس.

این خرده مقیاس بر جنبه هایی از رفتار، مانند توانایی وارد شدن در موقعیت های اجتماعی جدید و سازگاری اجتماعی تاکید می نماید و مهارت های ارتباطی بنیادی نظیر گوش دادن فعال، عمل کردن جسورانه و همچنین برقراری، نگهداری و شکستن رابطه را مورد ارزیابی قرار می دهد.

سخن آخر

خبر خوبی که می توانم بعد از اتمام تست هوش اجتماعی و مطالعه تفسیرش به شما بدهم اینست که هوش اجتماعی تان هرچقدر که باشد، مانند هوش هیجانی کاملا قابل توسعه و تقویت است. ناگفته نماند این هوش بسیار متاثر از هوش هیجانی ست. در بسیاری موارد شما از نظر مراودات اجتماعی هر چقدر هم کارکشته باشید، در دل موقعیت که قرار می گیرید نمی توانید عکس العمل درست نشان دهید و این به هوش هیجانی شما برمی شود. برای همین توصیه شده است که افراد ابتدا به تقویت هوش هیجانی خود و در کنار آن به هوش اجتماعی بپردازند. به هرحال برای توسعه مهارت های فردی هیچوقت دیر نیست. اگر در آزمون بالا نتیجه دلخواه را کسب نکردید، دست بجنبانید و برای تقویت هوش هیجانی و سپس هوش اجتماعی تان قدمی بردارید.

منبع تست: شهروند فردا‬

منبع: setare.com

به "تست هوش اجتماعی به همراه تفسیر نتیجه آن (تست آنلاین)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تست هوش اجتماعی به همراه تفسیر نتیجه آن (تست آنلاین)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید