شاخص های جذب اساتید مبتنی بر ارزش های اسلامی و انقلابی اعلام شد

به گزارش سرگرمی های محبوب، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در پژوهشی موضوع تدوین شاخص های جذب مبتنی بر ارزش های اسلامی و انقلابی برای جذب هیئت علمی را پیشنهاد کرد.

شاخص های جذب اساتید مبتنی بر ارزش های اسلامی و انقلابی اعلام شد

به گزارش گروه دانشگاه سرگرمی های محبوب، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهش آسیب شناسی فرایند جذب به منظور سیاستگذاری هیئت عالی جذب که به کوشش امین حکیم (مجری طرح)، جواد محمدی (ناظر طرح) اجرا شده توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

در مقدمه این پژوهش نگاشته شده است که نقش و جایگاه ویژه دانشگاه ها در تحقق ارزش های کلیدی جامعه و پیشبرد اهداف کشور موجب شده تا دانشگاه ها در تمام عرصه های تصمیم گیری به صورت کاملاً ویژه مورد توجه و تأکید قرارگیرند.

در تحولات شتابان امروز جهان، دانشگاه در فرایند پیشرفت کشور ها در زمینه های علمی، فناوری و مدیریت آموزش عالی نقش کلیدی و منحصر به فرد دارد. این موضوع در نظام اسلامی از آن جهت، که دانشگاه بر محور ارزش های اسلامی بنا می شود و خود تقویت کننده این ارزش ها در جامعه است، اهمیت و ضرورت دوچندانی می یابد.

همچنین جذب و استخدام افراد توانمند، متخصص و واجد شرایط در حوزه اساتید و مدرسان (اعضای هیئت علمی حوزه آموزش عالی)، نه تنها مزیت رقابتی برای دانشگاه ها محسوب می شود، بلکه مزیتی ملی و بین المللی است که به واسطه آن می توان نقص و کمبود سایر منابع را نیز جبران کرد.

در گذشته سیاست های استخدام بر کاهش هزینه و سرعت پرکردن پست ها و جایگاه های کاری تمرکز داشت، اما امروزه استخدام و به کارگیری سرمایه انسانی در سازمان ها، به ویژه مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها تأکید بر ارزیابی کیفی متقاضیان و جذب افراد شایسته و توانمند دارد؛ بنابراین ارزیابی فرایند استخدام با تاکید بر بررسی کیفیت افرادی که متقاضی استخدام هستند و ایجاد تناسب بین نیاز های مشخص شده سازمان و جذب متقاضیان شایسته اهمیت دارد.

هدف از این پژوهش آسیب شناسی فرایند جذب هیئت علمی به منظور سیاستگذاری هیئت های اجرایی است.

این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی و نمونه گیری به صورت قضاوتی و هدفمند، که برمبنای آن، تعداد 43 مصاحبه با صاحبنظران، متخصصان جذب، اعضای هیئت علمی و متقاضیان درگیر در فرایند جذب هیئت علمی اجرا شده است و داده های پژوهش با تکنیک تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شده است.

این پژوهش در چهار سطح هیئت عالی جذب، هیئت مرکزی جذب، هیئت های اجرایی جذب و متقاضیان جذب هیئت علمی (متقاضیان جذب شده و متقاضیان جذب نشده در فرایند جذب) انجام شد و به دنبال یافتن سازوکار های مناسب برای آسیب شناسی فرایند جذب به منظور سیاستگذاری هیأت عالی جذب است.

از جمله یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از زمینه های جذب هیئت علمی توجه به اهداف کلان جذب هیئت علمی است، بنابراین اولاً به همسویی اهداف دانشگاه ها با اهداف هیئت عالی جذب توجه شود یعنی ایجاد هم راستایی و هماهنگی مأموریت دانشگاه ها با راهبرد های سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد یک چشم انداز مشترک و همه جانبه میان دانشگاه ها و سوق دادن کشور به سوی اهداف انقلاب است.

توجه به مشارکت دانشگاه ها در تدوین اهداف هیئت عالی جذب از دیگر اهداف کلان است تا در این راستا و به منظور تحقق اهداف کلان هیئت عالی جذب زمینه تبادل اندیشه و آرای در تدوین اهداف کلان جذب میان دانشگاه ها و هیأت عالی جذب فراهم شود.

ثانیاً به مشخص نیاز مبتنی بر اسناد بالادستی توجه شود و در هنگام مشخص نیاز دانشگاه ها به سهم دانشگاه در سند تحول و سند چشم انداز توجه شود.

لازم است تدوین نیاز های دانشگاه متناسب با سیاست های توسعه، اهداف و الزامات سند چشم انداز تنظیم و مشخص شود و این سیاست ها و اهداف در تدوین نیاز دانشگاه ها به صورت کامل مراعات شود.

به ایجاد فضای رقابتی در سیاستگذاری های جذب توجه شود که این خود مستلزم توجه بیشتر به دانشگاه های کم برخوردار برای رقابت با دانشگاه های برتر است، بنابراین انجام ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها از نظر برخورداری به استفاده از روش های علمی نیاز دارد.

برخی از منابع ورودی مورد نیاز برنامه جذب هیئت علمی در دانشگاه های ایران (Input) براساس اهداف هیئت عالی جذب به شرح ذیل نگاشته شده است:

اولاً قوانین به طور جامع و به هنگام ارائه شود یعنی قوانین و مصوبات به موقع و به طور دقیق از جانب هیئت عالی جذب به هیئت مرکزی جذب ابلاغ شود و ابهام زدایی در قوانین صورت گیرد و استاندارد ها و شاخص های تعریف شده برای جذب قابل اجرا و شفاف باشد.

ثانیاً بر اجرای صحیح قوانین تمرکز شود که در این خصوص به آموزش اعضای هیأت های مرکزی و برگزاری کارگاه های توجیهی برای آن ها نیاز است.

دیگر منابع ورودی در سطح هیأت عالی جذب سیاست های جذب است که برای این منظور باید به سیاست هایی مانند بومی گزینی، شایسته گزینی و جذب جنسیت محور توجه شود.

همچنین برخی ویژگی ها و مراحل مورد نیاز برنامه جذب هیأت علمی در دانشگاه های ایران (Process) براساس اهداف هیأت عالی جذب به شرح ذیل است:

یکی از موارد در فرایند جذب هیئت علمی در سطح مرکزی جذب اطلاع رسانی به هیئت های اجرایی در خصوص شروع فرایند جذب است که برای این منظور هیئت مرکزی جذب در ابلاغیه ای زمان بارگذاری دانشگاه ها و ثبت نام متقاضیان به آن ها اطلاع رسانی می کند.

مشخص مقاطع زمانی خاص برای اعلام فراخوان به منظور افزایش نظارت و کنترل، کارایی بالاتری خواهد داشت، چرا که با وجود شرایط مقاطع زمانی خاص دانشگاه ها ملزم به پاسخگویی به متقاضیان دریک بازه زمانی مشخص خواهند شد و در یک زمان مشخص در بین فراخوان ها تکلیف متقاضی مشخص می شود.

این پژوهش پیشنهاداتی را نیز درباره زمینه های جذب هیئت علمی مطرح کرده است.

توجه به اسناد بالادستی در اهداف و راهبرد های دانشگاه نادیده گرفته می شود، براین اساس توجه به راهبرد های سند چشم انداز و لزوم برنامه های راهبردی دانشگاه برمبنای سند چشم انداز پیشنهاد می شود.

با توجه به نتایج پژوهش و کمرنگ بودن نقش مشارکتی دانشگاه ها در تدوین اهداف کلان جذب، پیشنهاد می شود با افزایش مشارکت دانشگاه در این زمینه میزان تعهد دانشگاه ها دراجرای این قوانین بالاتر رود.

با توجه به نتایج پژوهش در تدوین نیاز های دانشگاه به اهداف و الزامات چشم انداز توجه لازم نمی شود، لذا در راستای پوشش هدف مذکور پیشنهاد می شود مشخص نیاز دانشگاه ها با توجه به سند چشم انداز جمهوری اسلامی باشد و با مشخص و ابلاغ سهم هر دانشگاه در سند چشم انداز نیاز های بلندمدت دانشگاه در برنامه های جذب قرار داده شود.

همچنین برای ایجاد حاکمیت اسلامی در دانشگاه ها، طراحی و شناسایی روش های مفید و کارآمد به منظور احیای فرهنگ اصیل اسلام با مشارکت همه جانبه دانشگاهیان در طرح ها، برنامه ها و مطالعات فرهنگی پیشنهاد می شود.

برای جذب افراد متعهد و انقلابی تدوین شاخص های جذب مبتنی بر ارزش های اسلامی و انقلابی به صورت روشمند و اجماعی و همچنین زمینه های مناسب مادی و معنوی برای شناسایی، تبیین و تکریم مقام استادان در دانشگاه و جامعه از دیدگاه اسلام به منظور تشویق و ترغیب آنان و افزایش نشاط و تحرک علمی و اجتماعی پیشنهاد می شود.

برای ایجاد عدالت محوری در جذب و رفع هرگونه تبعیض و اطمینان از اتخاذ رویه عادلانه در فرایند جذب متقاضیان هیئت علمی یک سازوکار نظارت و بررسی فوق العاده قوی در هیئت های اجرایی پیشنهاد می شود که بررسی شود تا چه حد اعضای هیئت های اجرایی به قوانین عمل می کنند و پیشنهاد می شود اهرم های نظارتی در هیئت عالی جذب تدوین شود تا در صورت عدم اجرای قوانین هیئت مرکزی قادر باشد به هیئت های اجرایی ورود کند تا برخورد قاطعانه با افراد خاطی و لغو حکم آن ها به دلیل قصور در اجرای قوانین مانع از رابطه مندی در فرایند جذب شود.

پیشنهاد می شود بین دانشگاه های کم برخوردار و برخوردار تعادل ایجاد شود و توزیع سرمایه گذاری متناسب با توانمندی های ناحیه ای دانشگاه ها باشد.

عدم آگاهی از قوانین منجر به برداشت اشتباه از قوانین می شود. براین اساس پیشنهاد می شود به طور منظم برای اعضای هیئت مرکزی جذب کارگاه های توجیهی در خصوص قوانین جذب برگزار شود.

با توجه به نتایج پژوهش قبل از اعمال هر تغییری در قوانین باید دید که چه میزان به قانون موجود عمل شده است و نظارت بر اجرای قوانین مهم ترین اصل بر اجرای صحیح آن محسوب می شود. همچنین در برخی از قوانین جذب هیئت علمی نقص های جدی وجود دارد و بازنگری در این قوانین برای اجرایی شدن، پیشنهاد می شود.

برای برنامه ریزی مرتبط با نظام پذیرش پیشنهادها، فراخوان پیشنهاد از طرف هیئت عالی جذب که از طریق آن رؤسای دانشگاه با اعلام مسائل و مسائل مربوط به قوانین و اقدامات جذب به صورت هدفمند، راه چاره ها و ایده های خود را در جهت مرتفع کردن آن مسائل ارائه دهند؛ پیشنهاد می شود.

برای جلوگیری از عدم اجرای صحیح قوانین، تدوین اهرم های نظارتی جهت برخورد با تخلف در سطح هیأت مرکزی پیشنهاد می شود.

با توجه به نتایج پژوهش نظارت بر پاسخگویی توسط هیئت مرکزی جذب قوی تر شود و امکان ورود به هیئت های اجرایی جذب برای هیأت مرکزی میسر شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "شاخص های جذب اساتید مبتنی بر ارزش های اسلامی و انقلابی اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شاخص های جذب اساتید مبتنی بر ارزش های اسلامی و انقلابی اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید